Revision

En revision har till syfte att verifiera att ett ledningssystem fungerar som tänkt och att verksamhetens arbetssätt leder till de önskade resultat och mål som verksamheten ställt upp, samt att alla är medvetna om vad som förväntas av ledare eller medarbetare i verksamheten. Revisionen syftar dessutom till att fånga upp olika typer av förslag, förändringar och avvikelser. Det finns tre olika typer av revision, förstapartsrevision som brukar kallas internrevision och utförs av eller på uppdrag av verksamheten för att verifiera det interna arbete i verksamheten. Andrapartsrevision som kan utföras av kunder eller leverantörer till en verksamhet eller internt mellan olika avdelningar i större verksamheter. Tredjepartsrevision utförs av ett oberoende certifieringsorgan, ackrediterad av t.ex Swedac. En tredjepartsrevision granskar verksamhetens efterlevnad för de krav verksamheten är certifierad för.

Legacy genomför första-, andra och tredjepartsrevisioner på uppdrag av både privat och offentlig verksamheter. De flesta revisioner vi genomför är internrevisioner på uppdrag av verksamheter som saknar kompetensen för att genomföra revision eller för verksamheter som önskar en revision med andra ögon. Vår personal är godkända revisorer för Svensk Miljöbas och genomför revisioner på uppdrag av miljödiplomerade verksamheter. Legacy genomför upphandlingsrevisioner för att säkerställa att den entreprenör som vunnit en upphandling fullföljer avtalet genom hela avtalstiden och inte bara vid avtalets början. Kontinuerlig revision av avtal efter offentlig upphandling har visat sig mycket effektivt och gett beställaren en tryggare och säkrare leverans av produkter och tjänster. Efter revision lämnar vi alltid över en revisionsrapport, rapporten beskriver revisionen i sin helhet och potentiella avvikelser. Våra revisiorer arbetar proaktivt och kommer därför så väl under revisionen som i rapporten med tips, förslag och idéer på hur verksamheten kan förbättra sitt arbete.