Ledningssystem

Vad är ett ledningssystem

Ett ledningssystem beskriver hur en organisation styr sin verksamhet. Det fungerar som ett verktyg för  ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de rutiner som bestämts och som ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete.

Ett ledningssystem kan beskrivas som en organisations policy, mål, processer/aktivitetsflöden med fastställda rutiner, mätkriterier och uppföljning. Det kan ha olika inriktningar såsom kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller informationssäkerhet. Beroende på ledningssystemets inriktning beskriver det hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta uppsatta mål.

Till exempel:

  • ett miljöledningssystem syftar till att minska verksamhetens miljöpåverkan
  • ett kvalitetsledningssystem syftar till att säkerställa och öka verksamhetens kund- och intressentnytta
  • ett arbetsmiljöledningssystem syftar till att säkra arbetsmiljöarbetet
  • ett ledningssystem för flygplansundehåll syftar till att säkerställa flygplanens fortsatta luftvärdighet enligt ställda krav från EASA

Vanligtvis består ett ledningssystem av en beskrivning av organisationens processer och rutiner. När högsta ledningen har enats om en huvudprocesskarta används den som utgångspunkt för att arbeta vidare med mål och processutveckling.

ISO Ledningssystemstandard

ISO står för International Organization for Standardization och är en oberoende internationel organisation som arbetar med att utveckla standarder. Det finns ett 70-tal ISO-standarder för ledningssystem med olika inriktningar där de mest kända är ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för arbetsmiljö. Dessa tre standarder har en gemensam struktur som gör att de därför lätt kan integreras med varandra i en enda manual.

ISO 9001 Kvalitetsledningssystem – Varje verksamhet vill förbättra sitt sätt att arbeta, vare sig det gäller att öka sin marknadsandel och pressa kostnaderna, hantera risker mer effektivt eller öka kundtillfredsställelsen. Ett ledningssystem för kvalitet ger verksamheter det ramverk de behöver för att övervaka och förbättra prestandan i de flesta områden. Standaden hjälper till att ta fram det bästa i verksamheten genom att förstå dess processer för att leverera produkter och tjänster till kunderna.

ISO 14001 Miljöledningssysten – Standarden fastställer krav för och ger vägledning inom ledningssystem på miljöområdet, och är den mest använda i standarden i världen ur miljösynpunkt. Syftet med standarden är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning och ger ledningen ett bra verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.

ISO 45001 Arbetsmiljöledningssystem – En verksamhet ansvarar för sina arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, liksom för andra personer som kan påverkas av organisationens verksamhet. I ansvaret ingår att främja och skydda såväl fysisk som mental hälsa, dvs. bedriva arbetsmiljöarbete. Standarden utgör inte minst ett verkningsfullt redskap för att stävja sexuella trakasserier, kränkningar och mobbning på arbetsplatsen, problem som förekommer inom alla sektorer och som uppmärksammats på senare tid.

ISO 26000 Socialt ansvarstagande – En vägledande standard som beskriver vad verksamheter kan göra för att ta ett socialt ansvar och därmed bidra till en hållbar utveckling. Standarden kan användas inom såväl offentlig som privat verksamhet och riktar sig till alla typer av företag och organisationer, oavsett storlek eller geografiskt läge.

Legacy hjälper små som stora verksamheter med att skapa och implementera effektiva ledningssystem anpassade för verksamhetens behov. Vi är med från er genom hela processen från behovsanalys till certifiering. I alla våra uppdrag utgår vi ifrån kundens intressen, behov och perspektiv. Alla lyckade implementeringar av ledningssystem kräver att alla i hela organisationen involveras på lämpligt sätt längs hela vägen. Det viktigaste är att ledningen visar ett stort engagemang och deltagande för att få med alla medarbetare. Detta skapar både engagemang och ägandeskap som ger de bästa förutsättningarna för att uppnå ett effektivt ledningssystem.

Miljödiplom

För att bli miljödiplomerad krävs det att verksamheten uppfyller kraven i Svensk Miljöbas kravstandard. Föreningen Svensk Miljöbas startades för att möta små och medelstora verksamheters behov av att skapa ett strukturerat miljöledningssystem. Kraven för miljödiplomering bygger på ledningssystemstandarden ISO 14001 men är en lättare variant där fokus ligger på miljöförbättringar. Miljödiplomeringen kan vara ett bra första steg mot en ISO 14001 certifiering.

Vi hjälper er verksamhet att skapa ett miljöledningssystem, samt implementera det i verksamheten så att er verksamhet kan bli Miljödiplomerad.

Kvalitetsdiplom

För att bli kvalitetsdiplomerad krävs det att verksamheten uppfyller kraven i Svensk Kvalitetsbas kravstandard. Precis som för miljödiplom bildades föreningen Svensk Kvalitetsbas för att möta små och medelstora verksamheters behov av att skapa ett strukturerat kvalitetsledningssystem. En kvalitetsdiplomerad verksamhet har definierat sina processer, analyserat sina risker och satt mål och åtgärder för ständig förbättring. Ett implementerat kvalitetsledningssystem veksamheten resulterar i ökad kundnöjdhet och tydlig intern struktur, minskade risker och tillvaratagna möjligheter.

Vi hjälper er verksamhet att skapa ett kvalitetledningssystem, samt implementera det i verksamheten så att er verksamhet kan bli Kvalitetsdiplomerad.

Svanenmärkning

Det går att Svanenmärka väldigt mycket, flera hundra olika typer av varor och tjänster. Om er verksamhet vill Svenenmärka sina varor eller tjänster börjar vi med att kontrollera att det finns miljökrav för just er vara eller tjänst. Ungefär vart fjärde år skärper Svanen sina krav för att få använda Svanenmärket. Det gör Svanen för att kunder till Svanenmärkta varor och tjänster ska känna sig säkra på att bara de allra bästa varorna och tjänsterna är Svanenmärkta.

Svanen har bland de tuffaste kraven för miljömärkning på marknaden och processen för att bli Svanenmärkt tar som oftast mellan sex månader och ett år. Vi hjälper er genom hela processen och säkerställer att all dokumentantion samt verksamhetens processer uppfyller kraven innan Svanen genomför sitt slutliga kontrollbesök.

Eco Management and Audit Scheme (EMAS)

EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. Den syftar till att effektivisera och förbättra miljöarbetet i verksamheter runtom i Europa. Enligt EMAS ska den årliga miljöredovisningen vara offentlig och publiceras på Naturvårdsverkets webbplats. Därmed är EMAS också ett stöd i kommunikationen av organisationens miljöarbete. Genom att årligen publicera en godkänd miljöredovisning kan en organisation öka sin trovärdighet. EMAS är till för de som vill förbättra sin miljöprestanda och kunna visa det, då kunder och partners kan följa förbättringsarbetet från år till år.

Legacy kan bidra med vägledning genom hela godkänningsprocessen samt statusanalys för att identifiera brister ochförbättringar i miljöledningssystemet.

European Aviation Saftey Agency (EASA)

Continuation Airworthiness Organisation Exposition (CAME) / Maintenance Organisation Expostion (MOE)

Med lång erfarenhet av underhåll inom flygbranschen skapar vi ert ledningssystem i enlighet med EASA Regulations.